2022 Yılı Matrah ve Vergi Artırımı Kapsamına Alındı

Dün Meclis Genel Kurulunda görüşülmesine devam edilen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kabul edilerek kanunlaştı...

Deprem Felaketi Nedeniyle Başlatılan Kampanyaya Yapılan Bağışlar

Ülkemizde, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonrasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı “AFAD” ...

2023 Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti

Bilindiği üzere, 25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün...

2023 Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar (2023/3 SGK Genelgesi)

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2023 yılı için uygulanacak olan asgari ücret...

2023 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

30.12.2022 tarihli 2. mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan 544 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2023 yılında uygulanacak olan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları açıklanmıştır.

Personel ücretlerinde istisnaya tabi ek ödemeler

7420 Sayılı kanunla getirilen ücret istisnalarının uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve çeşitli açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Binek Otomobil Kiralanma/Satın Alma Gider Kısıtlaması ve Amortisman

2023 yılı binek oto gider kısıtlamasında uygulanacak hadlere ilişkin bilgilere aşağıda şekilde değişmiştir.

2023 Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2023 yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı 4.400 TL olarak açıklandı, amortisman sınırı KDV Hariç tutarlar dikkate alınarak uygulanmaktadır. Demirbaş ve Amortisman sınırına ait bu tutar aynı zamanda Fatura Kesme Sınırı olarak ta dikkate alınmaktadır.

2023 Gelir Vergisi Dilimleri

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2023 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Belirlendi.

2023 yılı yeni asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 10.008,00 TL,  aylık net 8.506,80 TL, günlük brüt 333,60 TL olarak belirlendi. 01.01.2023 tarihlerinden itibaren geçerli asgari ücret brüt 10.008,00 TL, net 8.506,80 TL olarak belirlendiği ifade edilmiştir.

2023 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı Belirlendi

21 Aralık 2022 tarihli ve 32050 sayılı Resmi Gazete’de “2023 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6582)” yayımlandı. Bilindiği üzere, 2022 yılı için yeniden değerleme oranı %122,93...

Yemek Bedellerine İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı

SGK Başkanlığınca, yemek bedellerinin prime esas kazanca dahil edilmesine ilişkin 02.12.2022 tarihli ve 2022/22 sayılı Genelge yayınlanmıştır. Genelgede, yemek bedellerinin prime esas kazanç karşısındaki durumu....