2023 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

30.12.2022 tarihli 2. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 544 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2023 yılında uygulanacak olan bazı parasal büyüklükler ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları açıklanmıştır.

Usulsüzlük Cezaları (VUK md. 352)

Mükellef gruplarıBirinci derece usulsüzlükler için (TL)İkinci derece usulsüzlükler için (TL)
Sermaye şirketleri700370
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı420210
İkinci sınıf tüccarlar21095
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar9555
Kazancı basit usulde tespit edilenler5526
Gelir vergisinden muaf esnaf2615

Özel Usulsüzlük Fiilleri ve Cezaları (VUK md. 353)

Özel usulsüzlük fiilleriCeza (TL)
1. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kağıt olarak düzenlenmesi halinde, belgede yazılması gereken meblağın % 10’uHer bir belge için en az 2.200 TL
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza1.100.000
2. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması, elektronik olarak düzenlenmesi gereken bu belgelerin kağıt olarak düzenlenmesi2.200
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza110.000
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza1.100.000
3. Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ve levha bulundurma, asma mecburiyetine uyulmaması1.100
4. Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması26.000
5. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için1.300
6. Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine4.200
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası840.000
7. 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere5.500
8. Vergi Usul Kanunu’nun 127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına4.200

Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK mük. md. 355)

(Bilgi vermekten çekinenler, Vergi Usul Kanunu’nun muhafaza ve ibraz ödevlerine uymayanlar ile elektronik bildirim ve beyan zorunluluğuna uymayanlar için)

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında7.500 TL
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında3.700 TL
Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında1.900 TL

Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK mük. md. 355)

(VUK’un 107/A maddesiyle getirilen zorunluluklara (elektronik tebligat) uymayanlar için)

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında4.400 TL
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında2.200 TL
Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında1.180 TL

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Sosyal medyada paylaş