Personel ücretlerinde istisnaya tabi ek ödemeler

7420 Sayılı kanunla getirilen ücret istisnalarının uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve çeşitli açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Hizmet erbabına iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda gelir vergisi istisnasının uygulanması

7420 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle GVK’nın 23. maddesinin (8) numaralı bendinde yapılan değişikliğe göre hizmet erbabına işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmayan kısmı istisna olarak kapsamındadır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler ücret olarak vergilendirilir.

Bu hükümle personele iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda yemek bedeli ödemesinin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şartı kaldırılmış olmaktadır. Böylelikle 51 TL’yi (2023 yılı için 110 TL) aşmayan yemek bedellerinin personelin banka hesabına yatırılması durumunda da gelir vergisi istisnasından yararlanılabilmesi mümkün hale getirilmiştir.

Yurt dışında yapılan inşaat işlerinde çalışanların ücretlerinde gelir vergisi istisnası

7420 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle GVK’nın 23. maddesine (19) numaralı bent eklenmişti. Buna göre yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna kabul edilmektedir.

Çalışanlara, elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderleri için işverenlerce yapılan yardımlarda gelir vergisi istisnası

7420 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesiyle, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere mevcut ücretlerine ilave olarak 9 Kasım 2022 ile 30 Haziran 2023 tarihi arasında yapılan aylık 1.000 TL’yi aşmayan ödemeler gelir vergisinden istisna edilmiştir. İşverenler tarafından hizmet erbabına bu şekilde yapılan ödemelerin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu ödemelerin;

9.11.2022 tarihi ila 30.6.2023 tarihi (bu tarih dahil) arasında yapılması,
Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması,
Aylık 1.000 Türk lirasını aşmaması,
Mevcut ücretlerine ilave olarak yapılması, şarttır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Sosyal medyada paylaş