Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7421 Sayılı Kanun  26/11/2022 Tarihli Ve 32025 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlandı.

Kanun ile;

Motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden teminat alma ve uygulamaya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmesine ve teminat verme zorunluluğuna uymayan motorlu araç ticareti ile iştigal eden mükelleflere uygulanacak cezaya ilişkin düzenlemeler, kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalıların yakınlarına aylık bağlanmasına ilişkin düzenlemeler, İstanbul finans merkezi bölgesinde faaliyette bulunan kurumlara kazanç indirimine ilişkin düzenlemeler ile kayyım atanan şirketlerdeki  muvazalı devir işlemlerine ilişkin dava açma imkanı getirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

1. Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat Alma Ve Uygulamaya İlişkin Hazine Ve Maliye Bakanlığına Yetki Verilmesine İlişkin Düzenlemeler.

Kanunun 1. Maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasına (10) numaralı bent eklenerek, Hazine ve Maliye Bakanlığına, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan türden teminat alma ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda yetki verilmiştir.

2. Teminat Verme Zorunluluğuna Uymayan Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Eden Mükelleflere Uygulanacak Cezaya İlişkin Düzenlemeler;

Kanunun 2. Maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 355/4 maddesinde yapılan düzenlemeyle, Teminat verme zorunluluğu getirilen motorlu araç ticareti ile iştigal eden mükelleflerin istenen teminatı vermemesi durumunda bu mükellefler için bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında (mükerrer 355 inci maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan tutarın 10 katından az ve maddede yer alan üst sınırdan ise fazla olmamak üzere) özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Maliye Bakanlığı önümüzdeki günlerde çıkaracağı tebliğ ile uygulama esaslarını belirleyecektir.

Sosyal medyada paylaş