09/11/2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de 7420 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlandı.
Yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenerek bilgilerinize sunulmuştur.

1) Çalışanlara verilen nakdi yemek ücretleri vergiden istina edilmiştir.
A
Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun ücretler başlığı altındaki 23.maddesinde;  “çalışanlara yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler ücret olarak işlem görmez ve vergiden istinadır. Ayrıca işyerinde yemek verilmeyip yemek bedelinin nakdi olarak verildiği durumlarda (yemek ve yemek bileti şirketlerince karşılanmak şartıyla) 51,00 TL’ye kadar verilen yemek tutarları ( Bu tutar 01.07.2022’den 31.12.2022’ye kadar geçerlidir ve her yıl değişir)  vergiden istisna olup üzerinde verilen tutar ücret kabul edilir ve vergilendirilir” denmektedir. Yapılan düzenleme ile 01.12.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere    51,00 TL’ye kadar çalışanlara NAKDEN yapılacak yemek bedeli ödemeleri de ( yurt dışında inşaat, onarım, montaj ve teknik hizmetlerde çalışanlar da dahil olmak üzere)  ücret kapsamında değerlendirilmeyecek ve vergilendirilmeyecektir. Ayrıca ; vergiden istisna edilen 51,00 TL’lik ödemenin 38,06 TL’si SGK primine tabi olacaktır. Sadece 12,94 TL’si SGK priminden muaf olacaktır.  (Bilgi : İşveren, aylık yemek ücretini işçiye NAKİT olarak ödemeyi tercih ediyorsa bu ücret SGK‘ya göre ise iş günü olarak günlük asgari ücretin sadece %6’sı tutarında prime esas kazanç (SGK Prim Matrahı) istisnadır ve üzerindeki tutar SGK primine tabidir.) Gelir vergisinden istisna tutulan ücret (51,00 TL) için 01.07.2022’den sonra yeni asgari ücretle birlikte getirilen “asgari ücrete uygulanan gelir ve damga vergisi istisnası” bu ödemeler için de dikkate alınacak ve asgari ücrete isabet eden kısım kadarı damga vergisinden istisna olacaktır.

2) Kısa çalışma ödeneği kapsamında düzenlenen cezalar silinmiştir.

09.11.2022 tarihinden geçerli olmak üzere; Koronavirüs dönemi sebebiyle işverenlerce uygulanan Kısa çalışma başvuruları sırasındaki her türlü hatalı ve eksik işlemle ilgili bakanlık ve kurum personellerine herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecektir. Bakanlık/kurum personeli veya işveren tarafından hatalı/eksik yapılan işlemlerden kaynaklanan ve işverenden talep edilen (adli ceza soruşturmasına girmiş olanlar hariç) idari para ceza tutarları silinecektir. Ödenmiş olan idari para cezaları ise iade edilmeyecektir.

Sosyal medyada paylaş